Båtförsäkring

 • Nej, du har ingen skyldighet som båtägare att försäkra din båt. Däremot rekommenderar vi att du försäkrar din båt med åtminstone en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav från tredje man. Exempelvis om du kör in i annan båt och den skadas vid kollisionen. Ansvarsförsäkringen ersätter dock inte skador på din båt, utan då behöver du en helförsäkring. Utöver det kräver båtklubbar oftast en ansvarsförsäkring för att du ska kunna förvara din båt på klubben.

 • Vår båtförsäkring gäller båtar som används i privat bruk, om inget annat har avtalats. Försäkringen gäller även för båtens utrustning och tillbehör.

  Du kan läsa mer i vårt Villkor

 • Det är flera delar som styr vad din båtförsäkring kommer att kosta. Först och främst behöver vi information om båten, såsom typ av båt, båtens värde, båtens och motorns ålder, båtens storlek, hästkrafter, fart och stöldskydd. Därtill påverkas priset av försäkringens omfattning, tilläggsförsäkringar och självrisker samt ägarens ålder och båtens geografiska placering.

  För att ta reda på vad en försäkring, för din båt, kostar hos oss kan du antingen räkna fram premien själv här på vår hemsida, begära en offert eller kontakta vår kundtjänst på 0200-27 27 27.

 • Din båtförsäkring gäller i: Sverige, Finland, Danmark, Norges fastland och respektive länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav, Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindesnes.

  Vill du åka utanför försäkringens giltighetsområde kan du teckna våra tilläggsförsäkringar Nordsjön eller Europa

 • Våra helförsäkringar gäller året runt. För skador i sjön under tiden 1 november till 31 mars gäller försäkringen dock med dubbel självrisk.

 • Vill du åka utanför försäkringens giltighetsområde kan du teckna våra tilläggsförsäkringar Nordsjön eller Europa

 • Självrisken väljer du när du tecknar din båtförsäkring och din valda självrisk framgår av ditt försäkringsbrev. Läs mer om självrisker.

 • Hyr du ut båten privat i max tre veckor gäller din båtförsäkring utan premietillägg. Ska du hyra ut din båt via båtuthyrningsföretag eller förmedlingsföretag måste du teckna vår tilläggsförsäkring Uthyrning.

 • Din båtförsäkring gäller även för personer som har fått tillstånd av dig att bruka din båt.

 • Ja, du kan försäkra och använda båten i ditt företag. Vi försäkrar vanligtvis fritidsbåtar som används yrkesmässigt, exempelvis fiskeguider, charter och taxibåtar. Däremot försäkrar vi inte kommersiella fartyg, såsom containerbåtar.

  Ska du använda båten kommersiellt och köra passagerare behöver du också en Passageraransvarsförsäkring.

 • Ja, men du måste meddela oss att du avser att kappsegla med din båt. Kontakta vår kundtjänst på 0200-27 27 27.

 • Ja, du kan försäkra din båttrailer eller båtvagn i din båtförsäkring. Trailerförsäkringen en tilläggsförsäkring som omfattar brand, stöld och vagnskada. Du kan läsa mer om trailerförsäkringen här.

 • Jolle med motor upp till 20 hk och värde 20 000 SEK ingår i försäkringen, men jollens uppgifter måste framgå av ditt försäkringsbrev. 

 • Om du ställer upp båten för vinterförvaring eller förvaring på permanent uppställningsplats bör du förvara motorn separat från båten samt att du tömmer båten på ej fastmonterad utrustning och personlig lösegendom. 

  För motorer under 25 hk är det ett krav att motorn plockas av och förvaras i ett låst utrymme. Motorer på 25 hk eller mer får av praktiska skäl sitta kvar, men då måste motorkåpa och växelhus monteras av, om detta inte strider mot tillverkarens garantiåtagande. Har du inte möjlighet att göra detta själv kan du exempelvis be en verkstad att demontera växelhus/propeller/drev.

  Motorn skall även vara fastlåst med ett godkänt motorlås. Motorer på 300 hk och uppåt får sitta kvar utan att ha motorlås. Förse motorn med ett överdrag/skyddshuva. 

  Emellertid, om du förvarar hela båten inlåst i ett utrymme som bara du disponerar eller om båten lämnas för förvaring inomhus eller förvaring i ställage över marknivå hos marin verkstad gäller ej ovanstående krav.

 • Maskinskadeförsäkring (tidigare Exklusiv eller Exklusiv Motor) är en tilläggsförsäkring som går att teckna för motorer som inte är äldre än 10 år vid teckningstillfället.

  Om du får en maskinskada är det viktigt att skadeorsaken fastställs, det är först då vi kan ta ställning huruvida skadan är ersättningsbar eller ej. Lämna din motor till en verkstad som är auktoriserad för ditt specifika motormärke. 

  Tilläggsförsäkringen täcker skador på motor, backslag/drev, motorinstrument, elkomponenter och annan maskinell utrustning orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

  Skadan får alltså inte bero exempelvis eftersatt service, normalt slitage, rost, korrosion eller andra orsaker som uppstår över längre tid. 

 • Vi rekommenderar att du årligen se över värdet på din båt och att du vid, förändring av båtens värde, meddelar oss det nya värdet. Båtens värde påverkar priset på din försäkring.

  Om du exempelvis gör förändringar på båten, exempelvis installerar ny utrustning, kan båten öka i värde. Missar du att meddela oss det nya värdet är risken att båten är underförsäkrad.

  Med åren brukar båtar även tappa i värde. Ändrar du då inte försäkringsvärdet till båtens aktuella marknadsvärde riskerar du att betala för mycket för försäkringen samt vad du kan få i ersättning vid en eventuell skada.

  För att ta reda på försäkringsvärdet rekommenderar vi att du kontaktar din lokala båthandlare. Annonssidor kan också ge en föraning om värdet, men det är oftast inte lika tillförlitligt som när du frågar en båthandlare. 

Rabatter på din båtförsäkring

 • Följande stöldförebyggande åtgärder ger rabatt på din båtförsäkring:

  • Keel-Pro
  • Startspärr
  • Söksystem
  • Stöldskyddsmärkning
  • Vinterförvaring hos marina/varv

  Du kan läsa mer under Rabatter.

 • Ja, vi ger rabatt för åtgärder som minskar risken för stöld och skada. Du kan även få rabatt på premien om du är skadefri samt som bonuskund hos Moderna Försäkringar. Läs mer under Rabatter

Skada

 • Vid skada en skada är tillvägagångssättet enligt följande:

  • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan. Beskriv skadan tydligt. Bifoga gärna en bild.
  • Meddela varvet din självrisk och eventuellt avdrag. Kom ihåg att du är beställare av arbetet.
  • Betala varvet din kostnad som består av självrisk, eventuellt avdrag samt annat arbete som inte är hänförligt till försäkringsskadan. 
 • Lämna dina kontaktuppgifter till båtgrannen och anmäl skadan till oss. Fota gärna skadorna! Ägaren till grannbåten ska även anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Därefter sköts ärendet i regel mellan bolagen (även om detta är Atlantica). Anmäl din skada här eller kontakta oss på 0200-27 27 27.

 • I de flesta fall går det bra att göra anmälan skadan till oss direkt på telefon dagtid. Du når oss på telefon 0200-27 27 27. I vissa fall ber vi dig även komplettera med en skriftlig anmälan, den går att fylla i här

 • Vid en stöldskada/skadegörelse på din båt och/eller motor går tillväga enligt följande: 

  • Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.
  • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan.
  • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/försvunna lås.
  • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
  • Lämna båten till reparatör/varv, be om kostnadsförslag, meddela ditt skadenummer, självrisk och eventuella avdrag. Be varvet räkna ut din andel av kostnaden.
  • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Atlantica.
  • Betala självrisken samt eventuellt avdrag till varvet.

  Anmäl din stöldskada/skadegörelse här eller kontakta oss på 0200-27 27 27.

 • Om du har fått du båt stulen går du tillväga enligt följande: 

  • Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.
  • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan.
  • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/försvunna lås.
  • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
  • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Atlantica.

  Anmäl stölden av din båt här eller kontakta oss på 0200-27 27 27.

 • Skadan registreras hos oss och därefter skickar vi ut en bekräftelse för kännedom hur du ska gå tillväga i ärendet. 

 • Som grund för beräkning av din ersättning ligger båtens marknadsvärde, det vill säga anskaffningskostnaden för motsvarande båt med hänsyn tagen till ålder och skick, omedelbart före skadan. Detsamma gäller även båtens utrustning.

  I de fall där marknadsvärde ej går att fastställa tillämpas en ersättningstabell för beräkning av ersättning. 

  Du kan läsa mer om värdering av båt och utrustning i vårt villkor.

 • Försäkringen ersätter reparation eller återställande till det skick båten haft innan skadan. Skulle skadan var så stor att kostnaden överstiger värdet så ersätter vi efter aktuellt marknadsvärde, dock aldrig över ditt valda försäkringsvärde. 

 • Om du har en skada betalar du i regel alltid en självrisk. Hur stor självrisken är står på ditt försäkringsbrev eller på det bekräftelsebrev som skickas ut efter att skadan registrerats av oss. Det kan även tillkomma åldersavdrag och aktsamhetsavdrag. 

 • Nyvärdesersättning innebär att en totalskadad båt och/eller motor ersätts med en av samma typ och årsmodell som den skadade egendomen. I vårt villkor kan du läsa mer om förutsättningarna för nyvärdesersättningen.

 • Vi på Atlantica anser att det är både riktigt och naturligt att du som är aktsam skall få bättre ersättning än den som inte är det. För att du skall få full ersättning vid skada har vi i varje skademoment i vårt villkor angivit vilka aktsamhetskrav vi tillämpar.

  Aktsamhetskraven är till för att förhindra eller begränsa skada. Du måste också iaktta av tillverkare, leverantör eller installatör lämnade anvisningar. Vid försummelse att följa aktsamhetskraven kan ersättningen minskas med 25-100%.

  Läs mer om Aktsamhetskrav och Självrisk under Villkor.

 • Ja, försäkringen ersätter skador på mast, segel och rigg. Försäkringen ersätter skador på mast och rigg med maximalt 50 % av båtens marknadsvärde. 

 • Om du får motorstopp, tappar styrningen eller av annan anledning behöver hjälp med bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar/bränsle kan du kontakta Atlantica Assistans på telefon 0200-299 400. 

  Tjänsten finns tillgänglig alla dagar inom Sverige, dygnet runt, året om och gäller utan självrisk!

Betalning

 • När du får hem pappersfakturan av oss lägger du in denna för betalning. När du gör det kommer din internetbank att informera att vi stödjer e-faktura, klicka att du vill acceptera det. Följande fakturor kommer att aviseras som e-faktura.

 • Välj ett av flera sätt att anmäla autogirobetalning:

  1. Anmäl snabbt, enkelt och papperslöst via Mina Sidor med ditt BankID.
  2. Gå till din internetbank och anslut till autogiro där.
  3. Kontakta vår kundservice på 0200-27 27 27 så får du en länk där du kan signera ett autogiromedgivande med ditt BankID.

  Har du övriga frågor gällande autogiro? Kontakta vår kundservice på 0200-27 27 27 så hjälper vi dig.

 • Logga in på din bank och klicka dig fram till "anmäl nytt autogiro". Sök och välj "Atlantica/Moderna Försäkringar".

  Väljer du ditt personnummer som betalnummer kan vi i framtiden koppla fler försäkringar på autogiro. Om du istället skriver in ditt försäkringsnummer kopplas endast den enskilda försäkringen på autogirot.

 • Ja. Du anmäler enklast  betalning av någon annans försäkring i din internetbank. Ange den försäkringstagarens personnummer eller försäkringsnummer.

  Om det är en person som är annan betalare kommer denna att få hem ett dragningsbesked för försäkringen.

 • Vi gör våra dragningar den 28:e varje månad. Skulle den 28:e vara en helgdag eller röd dag görs dragningen nästkommande vardag/bankdag. 

 • Den 20:e skickas det ett dragningsbesked till dig och där framkommer det hur mycket som planeras att dras. Ibland blir första dragningen större än vanligt då försäkringarna normalt sett betalas förskottsvis.

 • Vi kommer att göra tre nya försök de kommande tre vardagarna. Om även dessa misslyckas kommer du få en påminnelse av oss. Där kommer det framgå att vi gör nytt försök nästa månad den 28:e. Om även den dragningen misslyckas kommer din försäkring att upphöra.

 • Båten används främst under våren och sommaren, vilket ger en förhöjd risk för skador under denna period. Det medför att vi också tar ut försäkringspremie baserat på detta. För dig som kund innebär det en varierande försäkringspremie där du betalar en högre premie under våren och sommaren, och en lägre premie under vintern.

  Detta påverkar dig om betalar din försäkring per halvår, kvartal eller månad.

  Du kan läsa mer om detta under Betalning.

 • Du kan betala din båtförsäkring med autogiro, e-faktura eller brevfaktura/pappersfaktura.

  Läs mer om autogiro, e-faktura och brevfaktura.

 • Om du betalar till oss från ett utländskt konto behöver du ange följande IBAN eller BIC-nummer:
  IBAN: SE56 1200 0000 0136 3000 2455
  BIC (kallades tidigare SWIFT): DABASESX

  Bankens namn och adress:
  Danske Bank
  Box 7523 Betalningar från utlandet
  103 92 STOCKHOLM