Aktsamhetskrav

Information om Atlantica Båtförsäkrings aktsamhetskrav!

Vi på Atlantica anser att det är både riktigt och naturligt att du som är aktsam ska få bättre ersättning än den som inte är det. För att du ska få full ersättning vid skada har vi vid respektive skademoment i vårt villkor angivit vilka aktsamhetskrav vi tillämpar.

Aktsamhetskraven är till för att förhindra eller begränsa skada. Du måste också iaktta av tillverkare, leverantör eller installatör lämnade anvisningar. Vid försummelse att följa aktsamhetskraven kan ersättningen minskas med 25 - 100 % beroende på hur stor betydelse försummelsen har haft för skadans inträffande, graden av vårdslöshet eller uppsåt samt övriga omständigheter.

Vid allvarlig eller upprepad försummelse kan du bli helt utan ersättning.

Försäkringsvillkor

I vårt försäkringsvillkor hittar du mer information om våra aktsamhetskrav.