Allmänna förtöjningstips vid boj

  • Vid hårt väder kan det vara svårt att komma ut till båten. Förtöj därför alltid för storm!
  • Om du lånar en bojplats: kontrollera att utrustningen håller för din båt eftersom du ansvarar för att din båt är rätt förtöjd!
  • Tågvirket mellan båt och boj får inte vara så kort att båten kan lyfta bojen, inte heller så långt att det kan trassla in sig i bojkättingen. En tumregel är att längden bör vara 1/3 av båtlängden!

Bojkätting

Bojkättingen är en del av förtöjningen som är utsatt för snabb förslitning (nötning, korrosion). Genom sin tyngd är den en viktig ryckdämpare. Därför är valet av kvalité och dimension på bojkättingen viktigt. Lämplig kättingkvalité är klass 2 eller 3 enligt svensk standard av vilka klass 3 är starkare. Det kan vara bättre ekonomi att använda en grövre ogalvaniserad kätting än en klenare galvaniserad eftersom ytbeläggningen ändå snart nöts bort. Ofta kombineras en grov botten­kätting med en klenare upp till bojen. Den klenare kättingen skall inte nå botten, då den del som ligger på botten slits mest. Kättingens livslängd är starkt beroende av bottenbeskaffenheten, graden av vattenföroreningar, salthalten etc. på förtöjningsplatsen.

De vanligaste kättingdimensionerna och deras vikter framgår av tabellen på sidan 10 i vår Säkerhetsguide.

Måste du av utrymmesskäl ha en kortare kätting får du god ryckdämpning med en grövre och därmed tyngre kätting. Denna har dessutom längre livslängd.

Den eftersträvade höga kättingvikten och därmed den goda dämpningsverkan mot ryck kan alltså uppnås på två sätt. Antingen med lång kätting (där utrymme finns) eller en kortare men av grövre dimension (vid utrymmesbrist).

Vid djup till 10 meter bör du ha kortlänkad kätting. På större djup ger den halvlånglänkade kättingen tillräcklig ryckdämpning.

Långlänkad kätting ger inte tillräcklig ryckdämpning.

Kontrollera kätting och tågvirke varje år

Kontrollen bör ske före sjösättningen på våren. Vid mycket stora djup kan det av viktskäl bli nödvändigt att använda grov tross (minimum 30 mm) istället för kätting. Närmast ytan skall alltid kätting användas då risken för skador är stor.

Bojen

Bojen är också en viktig ryckdämpare. Den skall gott och väl bära kättingtyngden men bör inte vara större än att den kan dras ner under ytan vid kraftig belastning.

Vi vill inte att du förtöjer i bojtenen, den genomgående stången. Den är oftast svagare än kättingen. Fäst förtöjningslinorna i kättingen närmast under bojen.

Ingen typ av hake får användas vid förtöjning på svaj eftersom båtens rörelser kring bojen ofta gör att haken vrids sönder eller öppnar sig.

Eftersom båten snurrar runt bojen beroende på vind och ström ställer detta extra stora krav på tillsyn och kontroll av förtöjningslinorna mellan båt och boj. Snor de sig runt bojkättingen kan de lätt skadas eller skäras av på grund av snäckbeväxtning eller taggig galvanisering. Skydda linorna med slang eller tyg! Lång slang håller dessutom båt och boj isär vid stiltje.

Bojtyngd och öglebult

Bojtyngden skall ha sådan vikt och sådant grepp i botten att båtens drag- och lyftkraft vid sjöhävning inte kan flytta den ur dess läge. Tänk på att en cylinderformad tyngd (fyllt plåtfat) kan rulla på botten.

Vikten på den bojtyngd som behövs till din båt framgår i tabellen på sidan 10  i vår Säkerhetsguide.

Öglan i vilken kättingen fästs skall vara svetsad och ha en godsdiameter ungefär dubbelt så stor som kättingens, dock aldrig mindre än 25 mm.

Om bojtyngden har ett »lådmått« enligt tabellen på sidan 10  i vår Säkerhetsguide blir vikten i vatten respektive luft enligt tabellen.

Om bojtyngden tillverkas i betong rekommenderas järnarmering. Som jämförelse kan nämnas att en järnklump med »lådmått« 50x50x20 cm väger cirka 335 kg i sjön och cirka 375 kg på land.

P-ringen

P-ringen fungerar mer som ett ankare än som en bojtyngd. Den är avsedd att användas som fäste för akterboj. Om du själv väljer bojplats, förvissa dig om att botten är så jämn att bojtyngden ligger kvar där du lagt den. Om botten är mycket lös och djupet ringa måste du beräkna lämpligt tillägg på bojkättingens längd.

Lånar du bojplats, förvissa dig om att förtöjningsanordningarna håller för din båt!

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris