Vid brygga

Alla anordningar på brygga, kaj eller annat som förtöj­ningen skall fästas i måste kontrolleras så att pollare och ringar sitter ordentligt fast och håller för den båt som skall förtöjas.

Detta gäller även om du hyr eller lånar en plats.

Brygga - akterpålar

Används pålar måste du se till att de är oskadade, ordentligt nedslagna och riktigt dimensionerade.

Pålar på djupt vatten kan fjädra och medföra skador på båten.

Förtöj i pålen på den punkt som är lämpligast med hänsyn till det normala vattenståndet. Tänk på att en kraftig förändring av vattenståndet kan medföra att förtöjningen slackar. Då krävs ett ordentligt avstånd mellan båt och brygga för att undvika skada. Exceptionellt lågvatten kan få som följd att båten blir hängande mellan förtöjningspunkterna.

Linorna skall ha skyddsklädsel på alla ställen där nötningsrisk finns.

En bred båt med två pollare i aktern bör förtöjas med linorna i kors. Det ger minsta rörelse i sidled.

En förutsättning för att båtarna inte skall komma i kontakt med varandra är att intilliggande båtar förtöjs på samma sätt. Diskutera med båtgrannen om bästa sätt.

Brygga - Y-bommar

Förtöjning vid flytbryggor och pontoner kan vid sjö och svall medföra svåra ryck i förtöjningarna eftersom båt och bommar kommer i otakt. Det ställer särskilt stora krav på avfjädringen.

Bomförtöjning är lämplig på flytbryggor och fasta bryggor i skyddade lägen där vattenståndsförändringarna är måttliga. Tillverkarna ger besked om största båtlängd och övriga praktiska detaljer för den valda bomtypen. Det är viktigt att beslag och infästningar är oskadade och av betryggande dimension.

Tänk på att fendrarna måste hänga fritt mellan skrov och bom. Om inte, arbetar sig fendrarna upp och båten kan skadas.

Brygga - boj

Detta förtöjningssätt bör undvikas om vattendjupet är mer än 6 meter. Vid större vattendjup blir bojkättingen så lång att båtarna svänger för mycket i sidled.

Kättinglängden skall anpassas till vattendjupet. För att uppnå god ryckdämpning mellan bojtyngd och båt bör bojkättingens längd inte understiga 1,5 ggr vattendjupet vid medelvattenstånd.

Beträffande boj, kättingdimension och bojtyngd hittar du mer information i vår Säkerhetsguide.

Förtöjningsanordningar som fungerar enligt andra principer bör väljas med försiktighet.

Storm och dåligt väder

Förtöj alltid för storm för storm och dåligt väder!

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris