Allmänt om gasol på båten

Gasol är tyngre än luft. Därför rinner den ner i båtens lägst belägna delar om den läcker ut. Tränger den in i utrymmen med öppen låga eller där risk för gnistbildning finns, uppstår lätt en explosion.

Gasolbehållare under däck eller i sittbrunn

För att förhindra att gas läcker ut i båten måste gasbehållaren placeras i ett gastätt dränerat utrymme avskilt från inredningen. Utrymmet skall vara dränerat till bordläggningens utsida med slang eller rör som har en invändig diameter på minst 12,5 mm. Dräneringen skall mynna ovan vattenlinjen.

Gasoleldade förbränningsapparater

Spisar, kylskåp etc. skall vara av godkänd typ. Gasol­apparater måste ha tändsäkring som automatiskt stänger tillförseln av gas om lågan slocknar. Gasoleldade förbränningsapparater andra än spis skall ha sluten förbränning eller vara installerade så att förbrännings­systemet är helt åtskilt från luften i båten.

Apparater avsedda för olika arbetstryck får inte kopplas till samma gasolflaska.

Gasolledningar

Om endast en apparat är ansluten och ledningslängden är max 1,5 m får gasolslang av högtryckstyp användas hela vägen.

Mellan kopparrör och gasolflaska/reduceringsventil skall gasolslang av högtryckstyp användas. Den får vara högst

1,0 m lång. Vid skarvning av rör skall antingen lödfria rörkopplingar avsedda för gasol användas eller så skall skarvarna hårdlödas.

Rör, där slang monteras, måste förses med nippel för gasolbruk. Slangen monteras med rostfri slangklämma.

Rörledningar avslutas med avstängningsventil till varje apparat. Ledningar måste vara väl fästade med klammer och försedda med nötningsskydd vid skott-genomföringar.

Kontroll av gasolsystem

Kontrollera regelbundet att gasolsystemet är tätt. Detta kontrolleras lättast med en fast monterad läckindikator varje gång ventilen på gasolbehållaren öppnas.

Saknas läckindikator bör kontroll ske vid varje tillfälle som gasolbehållaren byts ut eller minst en gång per säsong. Detta sker genom att man öppnar alla ventiler men låter, liksom då läckindikator finns, förbruknings­apparaterna vara avstängda.

Därefter penslas alla ledningar och skarvställen med såpvatten eller sprayas med läckage­spray. Bubblor betyder att systemet läcker.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris
26 sep 2017