Rädda liv

Inträffar en olycka är den som kommer med annan båt enligt lag »skyldig att lämna all hjälp som är möjlig«.

Vid brand ombord måste första åtgärderna gälla de ombordvarandes säkerhet. Alla ombord skall veta hur man tar sig ut ur en brinnande ruff. Segelsäckar eller dylikt får inte blockera nedgångar och luckor.

En brinnande båt exploderar inte

Efter antändningen, även om den har varit häftig, brinner båten utan explosionsrisk. När en bränsleledning brinner av flammar elden upp kraftigt men utan sprängverkan.

Finns gasol ombord måste huvudventilen stängas och flaskan skyddas mot upphettning. Går inte detta skall flaskan föras i säkerhet.

Strålningsvärmen under den tid båten brinner är betydande. Är branden omfattande måste man vara beredd att hoppa i sjön. Måste man hoppa bör det ske åt lovart. Flytvästen är ett måste. Finns frälsarkrans/­livboj ombord, kasta ut den innan du hoppar. Håll dig i närheten av båten så blir du lättare upptäckt.

Släckningsråd

Studera bruksanvisningen på släckaren och instruera familjen hur den skall användas.

Börjar det brinna gäller det att inte gripas av panik. Titta noga efter brandhärden. Rikta pulversläckaren så att pulvret väller in över det som brinner. Spruta med korta svepande rörelser tills lågorna slagits ned. Kontrollera effekten, spruta en gång till och övertyga dig om att elden slocknat. Avvakta och se till att återantändning inte sker.

 Tömningstiden för en 2-kilos släckare är cirka 8 sekunder. Försök därför spara på pulvret.

Det är svårt att släcka lågt liggande bränder. Om släckaren lutas mer än 45° rinner pulvret bort från stigarröret i behållarens botten och blåser aldrig ut.

Om släckaren har använts, även bara ett kort ögonblick, måste den laddas om. Gör man inte det försvinner drivgasen och släckaren fungerar inte.

 Skall släckaren laddas om är detta ett utmärkt tillfälle till övning. Pröva själv och låt familjen få känna hur det är att släcka mot en, med största försiktighet, anlagd eld.

Åtgärder efter brand

Kontakta omedelbart Atlantica!

Det kan finnas värdefull oskadad utrustning kvar som kan tas tillvara.

Även om brandkåren hjälpt till med släckningen skall kontakt tas med Atlantica eller Larmtjänst för att få råd hur man skall förfara med den brunna båten.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris
27 sep 2017