Allmänt om båtens bränslesystem

Bensin och dieselolja avger gas som blir brandfarlig när den blandas med luftens syre. Gasblandningen är tyngre än luft och rinner därför ner i de lägst belägna delarna i båten. Motorn, som vanligen är lågt placerad, kan tända gasen genom till exempel gnistbildning i generatorn eller startmotorn.

Bränsleledningar

Påfyllningsbeslaget måste vara monterat gastätt mot däck så att bränslegas och spill inte kan rinna in i båten. Ledningen från däck till tank skall ha en invändig diameter på minst 38 mm. Tanken skall dessutom vara försedd med en ventilationsledning som monteras gastätt genom bordläggningen. Ledningen skall ha en invändig diameter på minst 12 mm och vara försedd med flamdämpare, till exempel metallnät, i röret vid bordgenomföringen. Ledningar för bränslepåfyllning och avluftning skall vara av godkänt bränslebeständigt material. Slangar monteras med dubbla slangklämmor av syrafast material.

Ledningar mellan tank och motor skall vid bensindrift vara av glödgat kopparrör.

Närmast motorn används en kort flexibel slang. Den skall vara godkänd för bränsle och ha maskinellt monterade anslutningar.

Vid dieseldrift kan godkända flexibla bränsleslangar godtas mellan tank och motor.

Avstängningskran skall finnas intill tanken så att bränsleflödet kan stoppas vid ledningsbrott.

Skottgenomföringarna måste förses med nötningsskydd.

Bränsleledningar måste kontrolleras regelbundet. Läckage får inte förekomma i någon del av systemet.

Ledningarna får inte monteras så att bränsle vid ett eventuellt läckage kan droppa på varma avgasdelar.

Detta gäller även dieselbränsle!

Jordledning

Bränslesystemets alla metalldelar, från påfyllningsbeslag via rör, slangar, till tank med mera skall vara ordentligt jordade med en separat mångtrådig jordkabel till motorn.

Bränsletank

Tanken skall vara fast monterad och placerad så att den är möjlig att inspektera. Utrymmet måste vara ventilerat och luft skall cirkulera runt tanken.

Fasta bensintankar skall vara i rostfritt stål eller sjövattenbeständig aluminium.

Avtappningspluggar, nivåglas eller liknande får inte förekomma på bensintankar.

Bensintank får inte vara placerad i motorrum. 

Bränsleledningar med avstängningskran dras från tankens ovansida.

För dieseltank, som är lätt åtkomlig för inspektion, godtas bränsleuttag med  avstängningskran i tankens nedre del.

Godstjockleken för olika material får inte vara mindre än:

  • Utvändigt korrosionsskyddat stål - 1,5 mm
  • Sjövattenbeständig aluminium - 2,0 mm
  • Rostfritt stål - 1,25 mm
  • Polyeten - 5,0 mm
  • Glasfiberarmerad polyester - 4,0 mm

Lös tank för utombordsmotor fästs i båten med spännband så att den lätt kan tas iland för tankning. En lös tank får inte ha större volym än 25 liter. Mellanlägg under spännband och under tank bör vara av material som inte binder fukt.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris
26 sep 2017