Om vi inte är överens

Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp.

Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på Moderna Försäkringar, som ser till att klagomålet hanteras. För att så snabbt som möjligt kunna hjälpa till med klagomålet, behöver vi få information om skadenummer/försäkrings- nummer samt namn och adress. Vi vill också att du beskriver vad det är i Modernas beslut som du anser är fel.

Du når Klagomålsansvarig genom att mejla eller skriva till:
Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholm. klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd

Överprövningsnämnden kan pröva ärenden efter att avdelningen meddelat slutligt beslut. Nämnden prövar både konsument- och företagsärenden. Nämnden är fristående från skade- och säljorganisationen och består av en jurist som är ordförande och en kundombudsman som har till uppgift att ta till vara den klagandes intressen och framföra den klagandes synpunkter. Nämnden sammanträder ungefär varannan vecka. Eftersom nämnderna endast kommunicerar skriftligt, så kan den klagande inte närvara vid nämndsammanträdet. 

De flesta ärenden kan prövas av nämnden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning eller som kräver medicinsk sakkunskap. Nämnden prövar inte heller klagomål som inkommit mer än 6 månader efter att Moderna meddelat slutligt beslut i ärendet. Det är Klagomålsansvarig som bedömer om ärendet lämpar sig för prövning i nämnden. Om du vill få ett ärende prövat av nämnden, kontakta Klagomålsansvarig.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, Tel 0200-22 58 00. Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp.

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund. www.forsakringsnamnder.se, Box 24067, 104 50 Stockholm, Tel 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se

Du som är privatperson har möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar bland annat ärenden där du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på eller förlust av egendom, för mer information om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida. www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, Tfn 08-508 860 00, arn@arn.se

Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring. www.forsakringsnamnder.se, Box 24067, 104 50 Stockholm, Tel 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se

Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkringen. www.forsakringsnamnder.se, Box 24067, 104 50 Stockholm, Tel 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se

Dispaschör eller allmän domstol

Prövning kan också ske hos dispaschör som är första instans vid rättslig prövning.
Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol. www.domstol.se

Rättsskydd vid tvist mot Moderna Försäkringar

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Du måste särskilt ansöka om rättsskydd i det bolag där du har en rättsskyddsförsäkring.

Preskription - en sammanfattning av gällande lagregler

Försäkringsavtalslagen - gällande försäkringsfall som inträffat från och med 1 januari 2015
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.
Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

Försäkringsfall och skada som inträffat innan 1 januari 2015

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

Försäkringsgivare för Atlantica

Försäkringsgivare Moderna Försäkringar
Sveavägen 167
Box 7830
103 98 Stockholm
08-684 12 000
www.modernaforsakringar.se

Bolagsverket
Org.nr. 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S
Erhvervsstyrelsen
CVR-nr. 24260666
Klausdalsbrovej 601
DK 2750 Ballerup, Danmark Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet Danmark/Finansinspektionen.
Momsregistreringsnummer: SE516403866201