Hör av dig till oss först

Om du inte är nöjd med beslutet i ditt ärende eller hur du blivit bemött, ber vi dig vända dig till den som handlagt ärendet. Kontaktuppgifterna hittar du i beslutsbrevet från handläggaren.  

En kontakt med din handläggare är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Du kan även begära att ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen. Handläggaren ber dig i så fall om en skriftlig beskrivning av vad du är missnöjd med.  

Du kan också använda vårt webbformulär för klagomål. Atlantica är en del av Trygg-Hansa, så formuläret finns på Trygg-Hansas webbplats. 

Privatkund - Klagomålsformulär hos Trygg-Hansa 
Företagskund - Klagomålsformulär hos Trygg-Hansa 

Vill du hellre skicka ett brev? Då använder du den här adressen: 

Klagomålsansvarig 
106 26 Stockholm 

Klagomålsansvarig är Leif Holmberg. 

Om vårt beslut kvarstår och du fortfarande inte är nöjd, kan du vända dig till Försäkringsnämnden eller till ett alternativt tvistlösningsorgan.  

De här uppgifterna behöver vi

När du kontaktar oss behöver du ange ditt namn, personnummer, vilken försäkring det gäller och vad du är missnöjd med. Då kan vi hjälpa dig snabbare. Om det gäller ett skadeärende är det bra om du även ger oss ärendenumret. Du kan också skicka med eventuell kompletterande information eller underlag som vi inte har tagit del av tidigare.

Försäkringsnämnden på Trygg-Hansa 

Försäkringsnämnden är en självständig instans inom Trygg-Hansa som kan överpröva Atlanticas beslut. 

All prövning som sker i nämnden är kostnadsfri och dess beslut är bindande för oss. Försäkringsnämnden prövar många slags ärenden, men inte sådana som rör medicinska frågor och ärr, eller ärenden där muntlig bevisning behövs. Nämnden prövar inte heller ärenden där anspråket är lägre än 1 000 kronor, eller högre än 1 miljon kronor. Läs mer om Försäkringsnämnden på Trygg-Hansa. 

Du måste göra din begäran om prövning senast sex månader räknat från den dag då vårt slutliga beslut är daterat. Om du vill överklaga ett beslut där du vill ha ersättning från någon annans försäkring måste den personen godkänna att ärendet prövas. 
 
Så här gör du en anmälan till Försäkringsnämnden: 

  1. Fyll i Anmälan till Försäkringsnämnden (pdf) 
  2. Skicka in din anmälan tillsammans med allt skriftligt material som du vill lägga fram: 

Andra vägar för rådgivning och prövning

Det finns flera ställen dit du som privatperson kan vända dig för att få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering. Det finns också flera instanser som kan pröva våra beslut. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå 

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner. Läs mer på konsumenternas.se. 

Kontakt 

Konsumenternas Försäkringsbyrå 
Box 24215 
104 51 Stockholm 
0200-22 58 00 
Öppettider: vardagar klockan 9–12

Konsumentverket 

Du som privatperson kan även få råd och hjälp hos Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, www.hallakonsument.se. 

Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns webbplats.  

Kontakt 

Hallå Konsument 
Box 48 
651 02 Karlstad 
0771-525 525 

Svensk Försäkrings Nämnder 

  • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring. 
  • Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring. 
  • Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund. 

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar, se deras webbplats www.forsakringsnamnder.se. 

Kontakt 

Svensk Försäkrings Nämnder 
Box 24067 
104 50 Stockholm 
08-522 787 20
info@forsakringsnamnder.se

Allmänna reklamationsnämnden 

Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2 000 kronor. Vi garanterar att medverka vid ARN:s prövning och sedan följa deras beslut. 

För mer information och för att göra anmälan, se www.arn.se.

Kontakt 

Allmänna reklamationsnämnden 
Box 174 
101 23 Stockholm 
08-508 860 00 
arn@arn.se

Tvistlösning via EU:s webbplats 

Om du bor inom EU och är missnöjd med något som du köpt på internet från ett företag som är baserat inom EU, kan du läsa mer om tvistlösning och hur du går vidare på EU:s webbplats Tvistlösning på nätet. 

Rättsskydd vid en tvist med oss 

Om du har en försäkring som innehåller rättsskydd kan det även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren. 

Du ansöker om rättsskydd i det bolag där du har rättsskyddsförsäkringen. 

Försäkringsgivare 

Atlantica är en del av Trygg-Hansa Försäkring filial.
Försäkringsgivare är Trygg-Hansa Försäkring filial, 106 26 Stockholm, Bolagsverket org.nr 516403-8662. Filial till Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark.