Att köpa en äldre nöjesbåt idag är en handling som kräver kunskap om ett antal faktorer samt hur dessa samverkar på marknaden. Ibland är dessa faktorer enkla att analysera fram, men oftast är de dolda och inbyggda i en förförståelse om vad det innebär med att gå in som köpare av en klassisk båt.

De faktorer som främst påverkar pris och prissättning av en klassisk båt är dessa:

  1. Skick
  2. Ålder
  3. Proveniens
  4. Grad av unikum
  5. Tid

För att ge en förståelse för hur marknaden fungerar vill jag härmed försöka ge en förklaring för var och en av de ovan listade punkterna.

Skick på båten

Detta är den enda fysiska faktor som påverkar båtens värde. I vilken kondition är den aktuella båten? Hur båtens dags-skick är när en affär ska göras upp? Att bedöma skicket på en klassisk båt är en kunskap som kräver stor erfarenhet och kunskap. De fel och brister som är uppenbara, upptäcks lätt även av en lekman med begränsad erfarenhet, men dessa fel kan ofta vara de enkla att åtgärda till skillnad mot de dolda fel som endast en erfaren besiktningsman kan hitta.

För att gå in trygg i en affär av en klassisk båt, så rekommenderas idag alltid en utomstående besiktning av den aktuella båten. En kostnad som kan kännas dyr vid betalningstillfället, men som kan hjälpa köparen att få en korrekt bild av den aktuella båten. Dessutom ger det köparen en trygghet att om fel senare uppstår som besiktningsmannen ej påpekat, kan köparen återkoppla till besiktningsmannen och efterfråga orsaken till försummelsen.

Görs en affär upp kring en klassisk båt utan att besiktning görs, ställer sig köparen trygg i sin egen kunskap och nöjer sig med att ha den som enda beslutsgrund för affärens slutförande. Vad säljaren i detta läge säger är egentligen ganska så ointressant så länge han inte direkt påvisar felaktiga upplysningar, eftersom hans kunskap om båtens egentliga skick, kan vara bristfällig och sakna relevant kunskap för att kunna bedöma skicket på ett korrekt sätt.

Båtens ålder

Eftersom allt åldras, är risken alltid större att köpa en äldre båt än en ny. Med åren så slits föremål av nyttjande samt av den naturliga nedbrytningen av materialet, så att konstruktionen försvagas.

Ju äldre ett föremål blir, desto större blir också pris-spannet för det och de likvärdiga produkter som finns på marknaden. I praktiken innebär det att kopplingen mellan skick och ålder ger en allt mer ökad prisdifferens mellan väl omhändertagna/renoverade båtar samt båtar som hamnat i förfall och sålunda är  längst ned på pris-skalan.

Mellan toppskick och ”vrak” placeras sedan resten av båtfloran värdemässigt – allt efter ålder och graden av underhåll. Här gäller det för köparen att själv göra en rimlighetsbedömning av det föremål som intresserar hen. Hur ligger det begärda priset i förhållande till andra objekt på marknaden? Vad kan jag kräva av objektet som saluförs till det aktuella priset?

Här gäller det för köparen att bilda sig en uppfattning om objektet i förhållande till ålder/skick och förväntad arbetsinsats. Att köpa en övergiven båt upplagd på ett varv utan presenning för SEK 5.000 ger inte köparen några möjligheter att förvänta sig något av produkten utöver den fysiska ”sak” han blir ägare till. Köper han däremot ett topp-renoverat exemplar av samma båt-typ för SEK 1.200.000 med dokumenterad renovering samt en mängd löften från säljaren om båtens skick, kan köparen ställa större krav på produkten även efter affären.

Mellan dessa två exempel hamnar sedan resten av marknaden av båtar av samma typ. Där priset kommer signalera till köparen att ”här finns mer eller mindre att göra på båten – därför är den prissatt i det aktuella spannet”. Säljaren har innan prissättningen av varan, gjort denna marknadsanalys för att få ett relevant och marknadsmässigt pris, och det åligger även köparen att göra motsvarande analys för att få en korrekt bild av affären.

Båtens proveniens

Detta är en faktor som kan ställa resonemanget i punkterna 1 och 2 på ända. Ett föremål som haft en mycket namnkunnig ägare eller har varit aktivt i sammanhang som kan bedömas som intressant ur ett historiskt perspektiv, kan få ett värde som vida överstiger en likvärdig produkt som finns på marknaden. Exempel på detta ges bland annat i Antikrundan på SVT där en stol som dokumenterats har ägts av Karl XII, har ett mångt högre värde än motsvarande stol som inte har ägts av Karl XII.

Säljs en produkt under förespegling att den har ägts av en viss person, har säljaren att stort ansvar att på ett relevant sätt kunna bevisa att så är fallet. Annars begår han ett bedrägligt förfarande och säljer sålunda produkten till köparen under falska förespeglingar.

Båtens grad av unikum 

Likväl som en känd och unik historik kan påverka prissättningen, kan också graden av unikum för den aktuella produkten, påverka. Är båten den enda kända överlevaren ur en serie, kan detta vara ett argument för ett högre pris. Är båten först eller sist i en serie, kan även detta anses vara argument för ett högre pris. Är båten i ett unikt orört originalskick jämfört med liknande båtar på marknaden, kan även detta påverka. Även här står till stor del säljaren som garant för att uppgifterna stämmer. Vid minsta tvekan om uppgifternas riktighet, skall säljaren ifrågasätta uppgifterna samt det pris som båten är annonserad för. Eller dra sig ur affären.

Tid

Vill säljaren få till en snabb affär, kan han sätta ett pris som kan anses vara lägre än det annars relevanta på marknaden. Inom denna kategori ryms oftast det som i dagligt tal kallas ”fynd”. Det vill säga att säljaren annonserar ut varan till ett pris som är mycket fördelaktigt för köparen. För att ”fyndet” ska vara just ett ”fynd” så gäller det att priset i förhållande till båtens ålder och skick, är lägre än vad marknaden annars skulle rekommendera.

Att köpa en klassisk båt är ett åtagande för köparen. Hans ”undersökningsplikt” av föremålet – både fysiskt samt teoretiskt – är omfattande. Annars finns risken att han kliver in i ett ägaråtagande av ett föremål som på sikt inte kommer uppfylla de förväntningar som han hade vid affärens slutförande.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Läs mer