Kan jag få nedsättning på ersättningen i en skada?

Vi på Atlantica anser att det är både riktigt och naturligt att du som är aktsam skall få bättre ersättning än den som inte är det. För att du skall få full ersättning vid skada har vi i varje skademoment i vårt villkor angivit vilka aktsamhetskrav vi tillämpar.

Aktsamhetskraven är till för att förhindra eller begränsa skada. Du måste också iaktta av tillverkare, leverantör eller installatör lämnade anvisningar. Vid försummelse att följa aktsamhetskraven kan ersättningen minskas med 25-100%.

Läs mer om Aktsamhetskrav och Självrisk under Villkor.