• Dela personuppgifter med andra

  Vi överför personuppgifter till andra parter endast när det finns en rättslig grund för sådan överföring, exempelvis om du har samtyckt till det.  

  Beroende på vilka personuppgifter som behandlas och ditt engagemang hos oss kan vi dela dina personuppgifter med nedanstående kategorier av mottagare:

  Försäkringsförmedlare – personuppgifterna delas i den utsträckning det följer av försäkringsförmedlarens uppdrag från dig, om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller vidta åtgärder inför tecknande av försäkring.

  Gruppföreträdare – vid gruppförsäkring kan personuppgifter delas i enlighet med gruppförsäkringsavtalet.

  Vårdgivare - vi kan komma att dela dina uppgifter med dina vårdgivare

  Samarbetspartners inom reparation och skadebesiktning(exempelvis verkstäder, veterinärskliniker och besiktningsmän) – personuppgifter kan komma att delas om det är nödvändigt för skadehanteringen.

  Trafikförsäkringsföreningen – vi är förpliktigade enligt lag att meddela Trafikförsäkringsföreningen om tecknade trafikförsäkringar samt trafikskador.

  Andra försäkringsbolag – personuppgifter kan komma att delas till andra försäkringsbolag när det är nödvändigt för regresser och återförsäkringsskydd.

  Bolag inom samma koncern som Moderna Försäkringar - Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom den koncern som vi tillhör.

  Myndigheter och nämnder– vi delar personuppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att göra det eller för att tillvarata våra intressen.

  GSR – Moderna Försäkringar använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att Moderna Försäkringar får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.   

  Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

  Larmtjänst AB – i syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall kan uppgifter komma att lämnas för behandling till Larmtjänst AB (Larmtjänst). Uppgifterna gäller stöldanmält samt eftersökt gods och behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen. För närmare information om Larmtjänst och behandling av personuppgifter se www.larmtjanst.se.

  Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24 158, 104 51 Stockholm
  www.larmtjanst.se.

  Övriga samarbetspartners och tjänsteleverantörer – vi kan komma att dela dina personuppgifter för att erbjuda dig ytterligare tjänster eller exempelvis om vi anlitar advokat för att tillvarata våra intressen.